Řízení zdrojů

Hlavní strana

 Zdroje NAPAZ jsou řízeny těmito způsoby

1.Manuálně

2.Externě

1 .Manuální řízení se vyznačuje tím,že obsuha zdroj zapíná případně vypíná, ručně nastavuje všechny parametry¨a  na kontrolkách a kontrolních měřidlech sleduje chování zdroje během technologického cyklu. Ovládací a kontrolní prvky jsou umístěny přímo na ovládacím panelu zdroje, nebo jsou vyčleněny mimo zdroj na samostatné ovládací skříňce. Ovládací skříňka se umisťuje na stanoviště obsluhy technologického pracoviště a může být od zdroje vzdálena až 100m

2. .Externí řízení je z nadřízeného řídícího systému. Tento způsob se vyznačuje tím, že je zdroj>  s ;řídícím systémem propojen komunikačním vedením po kterém jsou předávány povely a řídící signály a ze zdroje do systému informace a kontrolní signály.

2.a .Externí analogové řízení má zdroj vybaven analogovým převodníkemnbsp; typu AOC. Zdroj vybavený tímto převodníkem umožňuje řídit analogovým signálem 0-20mA (4-20mA) výstupní napětí nebo proud zdroje nebo obě veličiny dvěma signály. Současně je zdroj vybaven výstupem analogového signálu se stejnými parametry pro přenos měřené veličiny  výstupního napětí nebo proudu nebo obou veličin do řídícího systému. Všechny vstupy i výstupy jsou galvanicky odděleny od vnitřních obvodů i od výstupních svorek zdroje.Tento typ řízení je rovněž vybaven dvoustavovými řídícími signály typu ZAP-VYP pro zapínání zdroje, přepínání typu regulace napětí-proud a zpětnou signalizaci stavu ZAP-VYP, Porucha. Tyto signály jsou pomocí optočlenů galvanicky odděleny podobně jako analogové signály.

2.b .Externí digitální řízení .

Zdroj vybavený digitálním externím řízením je řízen prostřednictvím seriové komunikace přes rozhraní RS-422/485 výstupní napětí, proud, povely pro ZAP-VYP, pro přepínání druhu regulace napětí-proud, zpětně získávat hodnoty výstupního napětí, proudu, prošlých Ah zdroje, stavy ZAP-VYP, Porucha a případně další speciální hodnoty při naprogramovaných speciálních funkcích např. čas do konce cyklu atp.Přenos probíhá asynchronním bajtově orientovaným přenosem poloduplexem rychlostí 9600Bd vlastním binárním protokolem. Protokol umožňuje síťový provoz více zdrojů zapojených na jedno přenosové vedení typu „Master-Slave“, kde komunikační jednotka zdroje je v roli „Slave“. V síťovém provozu proběhne za 1 sec. komunikace s 15-20 zdroji.
Na přání je možný znakově orientovaný protokol ASCII.

Pro digitální řízení dodává NAPAZ následující vybavení:

- převodníky RS232-RS485

-programové vybavení pro PC vybavené op. systémem Windows 9x, NT,          2000 Prof. s komunikací přes běžný seriový port

  - kompletní program pro ovládání sítě zdrojů se zobrazením hodnot napětí, proudu, Ah a dalších veličin podle vybavení zdroje s možností volitelného záznamu veličin do databáze pro další zpracování

    - moduly typu knihovny DLL, ActiveX, COM-Server, HTTP Server pro využití s jinými programy např. Visual Basic, Delphi, Visual C++, vizualizačními programy např. Interenet Explorer, Promotic atd.

- programové moduly pro systém Simatic S7-300 pro komunikaci přes CP-340

 

Další možnosti digitálního řízení zdrojů NAPAZ

- přes počítačovou síť( viz schéma 1<, schéma 2 )

- radiovým dálkovým ovládáním

- přes optické kabely

 

Velmi často je používán případ kdy řízení zdrojů je kombinováno manuálně – externě. V takovém případě je použita některá s ovládacích skříněk a současně je použito i komunikační vedení. Při tomto způsobu je možné volit podle potřeby buď řízení manuální nebo externí. Volba způsobu řízení se volí buďto ovládacím prvkem na ovládací skříňce nebo je zvoleno nadřízeným systémem podle toho, který způsob řízení má prioritu.